Israël is een rogue state zonder weerga - Joop - BNNVARA (2024)

Sluit je aan!

Israël is een rogue state zonder weerga - Joop - BNNVARA (1)

Opinie

04-04-2024

leestijd 5 minuten

Israël is een rogue state zonder weerga - Joop - BNNVARA (3)

Na de gerichte aanval op hulpmedewerkers en het bombardement op een ambassade zijn nu ook de beste vrienden van Netanyahu boos. Normen van humaniteit en diplomatie zijn geschonden, normen die iedereen erkent en respecteert. De Britse regering spreekt nu voor het eerst over een “staat die het internationale recht breekt”. Toch blijven onze politiek en media redeneren vanuit Israël als een bevriend en in de basis beschaafd land dat zich overdreven verdedigt. Als dat ooit zo was, is dat onder de extreemrechtse regering van Netanyahu voorbij. Hoe moeilijk die conclusie bij velen ook zal vallen: Israël is eenrogue statedie zich in Gaza barbaars gedraagt. Historisch zelfs.

Dat de staat Israël traditioneel een moeizame verhouding heeft met internationaal recht is geen geheim. De VN veroordeelde de kolonisatie van Palestina en Syrië tientallen keren en benoemde de Apartheid waaronder de inheemse bevolking leeft. Alleen Tel Aviv heeft kernwapens zonder het non-proliferatieverdrag te tekenen en het bezit te erkennen. Aanvallen op Libanon, Syrië, Irak en Iran zijn bijna niet te tellen. De veiligheidsdienst Mossad pleegt aanslagen in het Midden-Oosten, maar ook in Europa. De film Munich van Steven Spielberg toont bijvoorbeeld de moord in Hoorn op de Nederlandse huurmoordenares Jeanette van Nessen. De bindende opdracht van het Internationale Gerechtshof aan Tel Aviv om de Palestijnen te voeden en de wapens neer te leggen om genocide in Gaza te voorkomen danwel stoppen wordt genegeerd.

Tot zoversame old same old.Maar sinds de Palestijnse aanval op de regio rond Gaza op 7 oktober 2023 is het hek van de dam. De logica achter de daden is een combinatie van koude militaire logica met een strategie die angst en lijden vereist. Uniek is dat die logica en strategie op TV zijn aangekondigden de misdaden voor een belangrijk deel op TikTok door de daders zelf worden getoond. Meteen werd de aanvoer van medicijnen, water en voedsel gestopt.Granaten met het huidbrandwapen witte fosfor worden op burgerdoelen ingezet. De maatschappelijke infrastructuur is verdwenen door alle universiteiten, de meeste moskeeën, vrijwel alle ziekenhuizen en de watervoorziening en -zuivering te vernietigen. De overgrote meerderheid van de woningen ligt in puin.

De impliciet en toch ook expliciet op 8 oktober aangekondigde strategie van het terroriseren en wegjagen van Palestijnen via gebrek en geweld leidt nu tot een echte en echt georganiseerde hongersnood. Onder geldend recht is Israël zelf verplicht de bevolking te beschermen en verzorgen. Het is daar met oneindige hoeveelheden voedsel op 10km van de verhongerende kinderen ook toe in staat, maar zelfs internationale hulp wordt grotendeels afgeremd. Mensen die hulp komen halen worden met regelmaat en in grote aantallen beschoten. De hulpverlening aan Gazanen rustte op de VN-hulporganisatie UNRWA, maar die is met behulp van de VS en ook Nederland nu financieel vleugellam. De organisatie World Central Kitchen sprong bij, maar na de moord op haar medewerkers is die nu gedwongen de hulp te stoppen.

De campagne in Gaza is niet gediend bij lelijke TV op Westerse schermen. Meer dan 100 journalisten zijn gedood, vaak met een gerichte en meermaals aangekondigde aanval. In minstens één geval werd een journalist gewaarschuwd door zijn gezin te vermoorden, daarna ging hij alsnog zelf voor de bijl.

De regels van oorlogsvoering liggen minder in de koelkast dan op de vuilnisbelt. Krijgsgevangenen worden vernederend ontkleed en voor de camera’s gepresenteerd. Het regent berichten en video’s van standrechtelijke executies. Mensen die op straat wandelen, ook kinderen, worden gedood door scherpschutters en drones. Hulporganisaties hebben geen toegang tot duizenden krijgsgevangenen en algemeen wordt het ergste gevreesd over hun lot. IDF-soldaten gingen vermomd als artsen een ziekenhuis in en executeerden daar patiënten die terroristen zouden zijn. De situatie van gevangen in Israëlische gevangenissen is vreselijk; marteling en seksueel misbruik van vaak niet eens aangeklaagde mensen, ook vrouwen en kinderen, zijn goed gedocumenteerd en zo frequent dat het beleid moet zijn.

Een strijdende partij kan burgers alleen aanvallen als dat noodzakelijk en proportioneel is, maar de mannen in Tel Aviv hebben expliciet de hele bevolking tot doelwit verklaard. Categorieën burgers die normaal gesproken extra bescherming zouden moeten genieten, zoals journalisten, artsen, ambulances en professoren, worden juist relatief vaak geraakt. Hulporganisaties berichten dat artsen juist gericht gedood zijn, en dat geldt ook voor de raketaanvallen op de huizen van vooraanstaande artsen in de beginfase van de campagne in oktober. Gerichte aanvallen op ambulances zijn zo frequent dat het geen nieuws meer is.

Respect is afwezig. Het Belgische ontwikkelingskantoor in Gaza lag de dag nadat het als een van de weinige EU-landen kritisch was over de aanval in puin. Meer dan 100 VN-medewerkers zijn dood. Begraafplaatsen worden omgeploegd, monumenten weggehaald, overheidsgebouwen met explosieven met de grond gelijk gemaakt. Grote arealen aan landbouwgrond zijn omgeploegd. Veel tunnels onder Gaza zijn met zeewater gevuld. Dat kan een militair doel hebben, maar maakt ook het grondwater zout in grote delen van de strook. Daarmee wordt landbouw ook in de toekomst moeilijker.

Minister van Defensie Gallant beloofde op 8 oktober dat zijn troepen weinig of geen beperkingen zouden worden opgelegd. Die vrijheid wordt gebruikt om woningen en winkels te plunderen. Het presenteren en dragen van de lingerie van Palestijnse vrouwen is heel populair. Het gebruik van gevangenen als menselijke schilden is op meerdere video’s te zien en IDF-militairen zijn er in het verleden zelfs voor veroordeeld. Dat is extra wrang omdat “Hamas gebruikt menselijke schilden” misschien niet gedocumenteerd is, maar wel een kernpunt van propaganda vanuit Tel Aviv.

Hoewel de moraliteit uit de vroege oudheid lijkt te stammen, zijn de methodes juist modern en innovatief. Honderden drones hangen op ieder moment boven Gaza. Een deel observeert, maar een ander deel is uitgerust met granaten en kogels. Het Gospel AI-systeem kiest gebouwen uit voor vernietiging. Het Lavender AI-systeem doet hetzelfde voor mensen met een hoger risico op lidmaatschap van Hamas of Islamitische Jihad. Het “Waar is pappa?”-systeem wacht tot mensen thuis zijn bij hun gezin om ze te doden. Bulldozers worden gebruikt om gebonden gevangenen te pletten en graafmachines om lijken in gaten in de grond te schuiven.

De VS en haar beste bondgenoten weten dat historie wordt geschreven met een orgie aan barbaarse misdaden die de concurrentie aankunnen met de ergste tirannen uit het verleden. Ze weten ook dat ze het kunnen stoppen, maar gaan ondanks alles door met de militaire, morele en financiële steun. De politieke ruimte daarvoor is er alleen omdat onze cultuur Israël als “wij” ziet, en Palestijnen (danwel Arabieren en moslims) als “zij”. Het is tijd dat dat beeld kantelt, want op de huidige koers besmetten de barbaarse misdaden van Netanyahu niet alleen onze politici, maar bedreigen ook de veiligheid, rechtstaat en welvaart van het Westen en Israël zelf.

Meer over:

opinie, gaza-oorlog, israël, benjamin netanyahu, mensenrechten

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

Israël is een rogue state zonder weerga - Joop - BNNVARA (4)

/1500

Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Israël is een rogue state zonder weerga - Joop - BNNVARA (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated:

Views: 5950

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.